ค้นหาพิกัดอัตราอากรขาเข้า
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
หมายเหตุ

* คำแปลภาษาอังกฤษนั้น มีไว้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ไม่รู้ภาษาไทยเท่านั้น

มิใช่เป็นการแปลความหมายของบทบัญญัติภาษาไทย

ในการใช้กฎหมายเป็นทางราชการจึงต้องถือตามบทบัญญัติภาษาไทยเท่านั้น *


* ข้อมูลแสดงดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้า/ประกอบการในเบื้องต้นเท่านั้น

ขอให้ผู้ค้นหาใช้ประกาศกระทรวงเป็นหลัก ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศกระทรวงการคลังต่างๆ ได้จากหน้าจอค้นหาหัวข้อ ประกาศกระทรงการคลัง *