รหัสสถิติ
หมายเหตุ

* ระบบรหัสสถิติ จัดทำโดย

ฝ่ายประมวลผลและสถิติ ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. 02-6676210 หรือ 02-6676213 *